កីឡាករ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​ជាង​៣០០០​នាក់ ចូលរួម​រត់​ម៉ា​រ៉ា​តុង​ចក្រភព​អង្គរ​លើក​ទី​៥ ឆ្នាំ​២០១៨ នា​ថ្ងៃទី​០៥ ខែសីហា នេះ​

1408
ចែករម្លែក

កីឡាករ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​ជាង​៣០០០​នាក់ ចូលរួម​រត់​ម៉ា​រ៉ា​តុង​ចក្រភព​អង្គរ​លើក​ទី​៥ ឆ្នាំ​២០១៨ នា​ថ្ងៃទី​០៥ ខែសីហា នេះ​

កីឡាករ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​ជាង​៣០០០នាក់​ ចូលរួម​រត់​ម៉ារ៉ាតុង​ចក្រភព​អង្គរ​លើក​ទី​៥​ ឆ្នាំ​២០១៨​ នា​ថ្ងៃទី​០៥​ ខែ​សីហា​ នេះ

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Saturday, August 4, 2018