នេះបានគេហៅថា​ជិះដល់ដាំខ្ទឹមមែន!!

238

ប្រភព៖fbអ៊ាង សុផល្លែត