ប្រទះឃើញ​សព​ត្រូវគេ​សម្លាប់​ច្រក​បាវ​នៅ​សង្កាត់​ស្រះ​ឬ​ស្សី​ក្រុង​ស្ទឹងត្រែង​ខេត្តស្ទឹងត្រែង

1656
ចែករម្លែក

ផ្សាយ​ផ្ទាល់​:​ប្រទះឃើញ​សព​ត្រូវគេ​សម្លាប់​ច្រក​បាវ​នៅ​សង្កាត់​ស្រះ​ឬ​ស្សី​ក្រុង​ស្ទឹងត្រែង​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​នៅវេលា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​12​ខែមេសា​ឆ្នាំ​2018៕​

ផ្សាយផ្ទាល់:ប្រទះឃើញសពត្រូវគេសម្លាប់ច្រកបាវនៅសង្កាត់ស្រះឬស្សីក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2018៕

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Wednesday, April 11, 2018