មនុស្សយន្តធ្វើពីហ្សា

1700
ចែករម្លែក

កំណើនគ្រឿងម៉ាស៊ីនបានឈានដល់ផ្ទះបាយ ដោយមនុស្សយន្ត(រ៉ូបូត)ថ្មីមួយត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីធ្វើនំពីហ្សាក្នុងបំណងជម្នះនឹងប្រពៃណីធ្វើម្ហូបអាហារនៅបារាំង។