សង់យូរ តែបំផ្លាញតែមួយប៉ប្រិចភ្នែក

1172
ចែករម្លែក

កម្មករចិននៅក្នុងក្រុងចេងឌូ កំទេចអាគារខ្ពស់មួយតែមួយប៉ប្រិចភ្នែក។

អាគារនេះមិនដឹងជាត្រូវបានកំទេចដោយសារមូលហេតុអ្វីឬពីអង្កាល់ទេ តែសារព័ត៌មានចិនបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីម្សិលមិញ៕