សូម​មើល​វិធានការ​បង្ការ​ការចម្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩

210
ចែករម្លែក

​ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​បញ្ជូន​សារ​អប់រំ​សុខភាព​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩​។​សូម​អាន​មើល​សារ​នេះ​