អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ចរន្ត​៤​ថ្ងៃ​នៅ​តំបន់​មួយចំនួន ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​ខេត្តកណ្តាល

312

(​ភ្នំពេញ​)៖ អគ្គិសនី​កម្ពុជា (EDC) បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ចរន្តអគ្គិសនី នៅ​ថ្ងៃទី​២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ ដល់​ថ្ងៃទី​៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​តំបន់​មួយចំនួន ទៅតាម​ពេលវេលា និង​ទីកន្លែង​ដូច​មាន​ក្នុង​សេចក្តីជូនដំណឹង​ខាងក្រោម​៕
​ ​
​សូម​អាន​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ទាំងស្រុង​៖