អត្ថបទប្រចាំ​ថ្ងៃ​: September 5, 2018, 7:47 AM

Amazon ជា​ក្រុមហ៊ុន​អាមេរិក​ទី​២​ដែលមាន​តម្លៃ​កើនឡើង​រហូតដល់​ខ្ទង់ ១ លាន​លាន​ដុល្លារ​

​ក្រុមហ៊ុន Amazon កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​៤​កញ្ញា​បាន​ក្លាយជា​ក្រុមហ៊ុន​ជួញដូរ​ជា​សាធារណៈ​ទី​២​ដែលមាន​តម្លៃ​ទីផ្សារ​កើនឡើង​រហូតដល់​ខ្ទង់ ១​លាន​លាន​ដុល្លារ ដោយ​តាម​ប្រកៀក​ប្រកិត​ពីក្រោយ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ទូរ...

MOST POPULAR

HOT NEWS