ផ្នែក​ទីផ្សារ​ | Tai Ji Water


Company: Tai Ji Water

Job Location: ភ្នំពេញ

​ផុតកំណត់:ថ្ងៃទី 28 មេសា 2017

Job Description:

ក្រុមហ៊ុន​ទឹកបរិសុទ្ធ​ថា​យ​ជី (Tai Ji Water) យើងខ្ញុំ​ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ផ្នែក​ទីផ្សារ​: ចេះ​បើកឡាន​, ចេះ​បើក​កង់​បី ។


How to apply:

​សូម​ទំនាក់ទំនង​តាម​ទូរស័ព្ទ​លេខ 098 35 86 88

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

670px X 100px