កណ្ដុំឆែប! បើចូលបន្ទប់ទឹកប្រទះឃើញអញ្ចឹង ច្បាស់ជាភ័យបះសក់

1491
ចែករម្លែក

ជាទូទៅ បន្ទប់ទឹកជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដោះទុក្ខសត្វបន្ធូរកាយា។ ប៉ុន្តែចុះបើចូលបន្ទប់ទឹក ហើយបែរជាប្រទះឃើញសត្វពស់បែបនេះ តើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍បែបណា? អ្នកស្មារតីតិចអាចនឹងភ័យព្រលឹងចុងសក់។