កម្រង​រូបភាព​រដ្ឋសភា​បើក​កិច្ចប្រជុំ វិសាមញ្ញ​ដើម្បី​បោះឆ្នោត​ផ្តល់​សេចក្តីទុកចិត្ត​លើ​ការតែងតាំង និង​កែសម្រួល​សមាសភាព​រាជ​រដ្ឋាភិបាល

1242
ចែករម្លែក

កម្រង​រូបភាព​រដ្ឋសភា​បើក​កិច្ចប្រជុំ វិសាមញ្ញ​ដើម្បី​បោះឆ្នោត​ផ្តល់​សេចក្តីទុកចិត្ត​លើ​ការតែងតាំង និង​កែសម្រួល​សមាសភាព​រាជ​រដ្ឋាភិបាល នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី​៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២០​។​