ប្រសិនបើ​គ្មាន​ការចាំបាច់​ទេ ប្រជាពលរដ្ឋ​មិនគួរ​ធ្វើដំណើរ​តាមផ្លូវ​ឈ្នះៗ ឬ​ផ្លូវ​ទំនប់​កប់​ស្រូវ​ទេ​ព្រោះ​វា​គ្រោះថ្នាក់​ណាស់​ដោយសារ​ឡាន​ដឹក​ដី​និង​ផ្លូវ​ល្អ​ក្លាយជា​ផ្លូវដី

1346
ចែករម្លែក
  • 3
    Shares

ប្រសិនបើ​គ្មាន​ការចាំបាច់​ទេ ប្រជាពលរដ្ឋ​មិនគួរ​ធ្វើដំណើរ​តាមផ្លូវ​ឈ្នះៗ ឬ​ផ្លូវ​ទំនប់​កប់​ស្រូវ​ទេ​ព្រោះ​វា​គ្រោះថ្នាក់​ណាស់​ដោយសារ​ឡាន​ដឹក​ដី​និង​ផ្លូវ​ល្អ​ក្លាយជា​ផ្លូវដី​។​

​អ្នកបើក​ឡាន​ដឹក​ដី​នៅលើ​ផ្លូវ​នេះ​មួយចំនួន​អត់​ខ្វល់​ពី​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​អ្នកដទៃ​ដែល​រួម​ដំណើរ​លើផ្លូវ​ជា​គ្នា នេះឡើយ​។​

​ក្រុម​អ្នកបើកបរ​ដោយ​មិន​គោរព​ច្បាប់ នគរបាល​គួរ​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​ដោយ​មិន​ឲ្យ​ដឹង​ជាមុន និង​គួរ​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រកមើល​សារធាតុ​ញៀន​ចំពោះ​អ្នកបើកបរ​រថយន្ត​ធំ​ដូចដែល​អាជ្ញាធរខេត្ត​កំពង់ចាម​បានធ្វើ​កន្លងមក​។​

​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ឡាន​ដឹក​ដី ម្ចាស់​រណ្តៅ​ដី​នៅ​បឹង​កប់​ស្រូវ​និង​អាជ្ញាធរ​ពាក់​ព​ន្ធ័​សូម​អញ្ជើញ មើល​ហើយ​គិត​ខ្លួនឯង​ទៅ​ថា​វា​យ៉ាងម៉េច​បើ​ស្ថានភាព​ផ្លូវ​ល្អ​ក្លាយជា​បែបនេះ​?​

ប្រសិនបើគ្មានការចាំបាច់ទេ ប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឈ្នះៗឬផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវទេព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដោយសារឡានដឹកដីនិងផ្លូវល្អក្លាយជាផ្លូវដី។អ្នកបើកឡានដឹកដីនៅលើផ្លូវនេះមួយចំនួនអត់ខ្វល់ពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃដែលរួមដំណើរលើផ្លូវជាគ្នា នេះឡើយ។ក្រុមអ្នកបើកបរដោយមិនគោរពច្បាប់ នគរបាលគួរធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយមិនឲ្យដឹងជាមុននិងគួរធ្វើការត្រួតពិនិត្យរកមើលសារធាតុញៀនចំពោះអ្នកបើកបររថយន្តធំដូចដែលអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមបានធ្វើកន្លងមក។ម្ចាស់អាជីវកម្មឡានដឹកដី ម្ចាស់រណ្តៅដីនៅបឹងកប់ស្រូវនិងអាជ្ញាធរពាក់ពន្ធ័សូមអញ្ជើញមើលហើយគិតខ្លួនឯងទៅថាវាយ៉ាងម៉េចបើស្ថានភាពផ្លូវល្អក្លាយជាបែបនេះ?

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Monday, September 24, 2018