មិត្តដែលមានចំណូលចិត្តខុសគ្នា

1042
ចែករម្លែក

ទាមួយនេះចង់លេងជាមួយមិត្តរបស់វា តែឆ្កែជាមិត្តមិនចង់៕