ផ្លូវ​បេតុង​ថ្មី​នៅមុខ​ហ្ក្រេ​ន​ភ្នំពេញ​កំពុង​ធ្វើ​មិនទាន់រួច​ត្រូវបាន​លិច​ទឹក​បណ្តាលមកពី​ក្រុមហ៊ុន​លាយ​បេតុង​មួយ​បាន​បិតផ្លូវ​ទឹក​ហូរ​ចូល​ប្រឡាយ​មេ​

1535
ចែករម្លែក

​ផ្ញើជូន​ឯកឧត្តម​អភិបាលខណ្ឌ​ឬ​ស្សី​កែវ​និង​មន្ទីរ​ពាក់​ព​ន្ធ័​អំពី​ស្ថានភាព​ផ្លូវ​បេតុង​ថ្មី​នៅមុខ​ហ្ក្រេ​ន​ភ្នំពេញ​កំពុង​ធ្វើ​មិនទាន់រួច​ត្រូវបាន​លិច​ទឹក​បណ្តាលមកពី​ក្រុមហ៊ុន​លាយ​បេតុង​មួយ​បាន​បិត​ផ្លូវទឹក​ហូរ​ចូល​ប្រឡាយ​មេ​។​

​បញ្ហា​ខាងលើនេះ​តំណាង​ក្រុប​ម​ហ៊ុន​ធ្វើ​ផ្លូវ​ថា​បាន​រាយ​ការជូន​អាជ្ញាធរ​សង្កាត់​ខណ្ឌ​ច្រើនដង​ហើយ​តែ​មិនឃើញ​មាន​អ្នកណា​ចេញមក​ជួយ​អន្តរាគ​គម​ន៍​ទេ​។​

ផ្ញើជូនឯកឧត្តមអភិបាលខណ្ឌឬស្សីកែវនិងមន្ទីរពាក់ពន្ធ័អំពីស្ថានភាពផ្លូវបេតុងថ្មីីនៅមុខហ្ក្រេនភ្នំពេញកំពុងធ្វើមិនទាន់រួចត្រូវបានលិចទឹកបណ្តាលមកពីក្រុមហ៊ុនលាយបេតុងមួយបានបិតផ្លូវទឹកហូរចូលប្រឡាយមេ។បញ្ហាខាងលើនេះតំណាងក្រុបមហ៊ុនធ្វើផ្លូវថាបានរាយការជូនអាជ្ញាធរសង្កាត់ខណ្ឌច្រើនដងហើយតែមិនឃើញមានអ្នកណាចេញមកជួយអន្តរាគគមន៍ទេ។បើប្។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Saturday, October 27, 2018

 

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម