ត្រី​សម្រាប់ធ្វើ​ប្រហុក​ផ្អក​ចាប់ផ្តើម​ត្រូវ​ហើយដោយ​លើក​ម្តងបាន​ត្រី​ពី​២០០​ទៅ​២៥០​គីឡូក្រាម

1518
ចែករម្លែក

ត្រី​សម្រាប់ធ្វើ​ប្រហុក​ផ្អក​ចាប់ផ្តើម​ត្រូវ​ហើយដោយ​លើក​ម្តង​ក្នុង​រយៈពេល​ពី​៣០​ទៅ​៤០​នាទី​បាន​ត្រី​ពី​២០០​ទៅ​២៥០​គីឡូក្រាម នៅតាម​គន្លង​ដាយ​នានា​ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​

ត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកផ្អកចាប់ផ្តើមត្រូវហើយដោយលើកម្តងក្នុងរយៈពេលពី៣០ទៅ៤០នាទីបានត្រីពី២០០ទៅ២៥០គីឡូក្រាម នៅតាមគន្លងដាយនានាក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Friday, December 14, 2018