រដ្ឋបាល​សៀមរាប​ បង្ហាញ​នូវ​ទិន្នន័យ​បងប្អូន​ពលរដ្ឋ​ដែល​ជិះ​រថយន្តក្រុង​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ

823
ចែករម្លែក
  • 13
    Shares

ដោយ​បាយ័ន​/​សៀមរាបៈ​ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិខ្មែរ​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​កន្លងទៅ​ រថយន្តក្រុង​(BusCity)​បាន​បម្រើសេវា​ដឹកជញ្ជូន​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពី​ភ្នំពេញ​មក​ខេត្តសៀមរាប​និង​ពី​សៀមរាប​ទៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ត្រូវបានមមាញឹក​ដឹក​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដោយ​មិន​គិតថ្លៃ​។​ក្មុង​នោះដែរ​សាលាខេត្ត​សៀមរាប​បានបង្ហាញ​ទិន្ន័យ​របស់ខ្លួន​ក្នុង​ដឹក​ជ​ញ្ជូន​ទាំង​នោះ​ដូច្នេះ​ថាៈ

​សម្រាប់​ថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩១- ភ្នំពេញ ទៅ សៀមរាប អ្នកជិះ​ចំនួន ៥៧៥ នាក់​២- សៀមរាប ទៅ ភ្នំពេញ អ្នកជិះ​ចំនួន ៧៧ នាក់ (​ប្រើ​រថយន្ត​ចំនួន ១៥​គ្រឿង​)​សម្រាប់​ថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩១- ភ្នំពេញ ទៅ សៀមរាប អ្នកជិះ​ចំនួន ១២៧៨ នាក់​២- សៀមរាប ទៅ ភ្នំពេញ អ្នកជិះ​ចំនួន ៩៥ នាក់ (​ប្រើ​រថយន្ត​ចំនួន ៣០​គ្រឿង​)​សម្រាប់​ថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩១- ភ្នំពេញ ទៅ សៀមរាប អ្នកជិះ​ចំនួន ៨៧៨ នាក់​២- សៀមរាបទៅភ្នំពេញ អ្នកជិះ​ចំនួន ១១២ នាក់​(​ប្រើ​រថយន្ត​ចំនួន ២៣​គ្រឿង​)

​សម្រាប់​ថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩១- ភ្នំពេញ ទៅ សៀមរាប អ្នកជិះ​ចំនួន ៦៨៧ នាក់ ២- សៀមរាប ទៅ ភ្នំពេញ អ្នកជិះ​ចំនួន ២៥៤ នាក់​(​ប្រើ​រថយន្ត​ចំនួន ១៨​គ្រឿង​)​សម្រាប់​ថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩១- ភ្នំពេញ ទៅ សៀមរាប អ្នកជិះ​ចំនួន ២៨៤ នាក់ ២- សៀមរាប ទៅ ភ្នំពេញ មាន​អ្នកជិះ​ចំនួន​០០​នាក់​(​សម្រាក​នៅ​ខេត្ត​)(​ប្រើ​រថយន្ត​ចំនួន​១៥​គ្រឿង​)​។​

​រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀមរាប​សូម​បង្ហាញ​នូវ​ទិន្នន័យ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ជិះ​រថយន្តក្រុង​(Bus City)​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​ដោយ​បាយ័ន​/​សៀមរាបៈ​ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិខ្មែរ រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​កន្លងទៅ ។

រថយន្តក្រុង​(Bus City)​បាន​បម្រើសេវា​ដឹកជញ្ជូន​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពី​ភ្នំពេញ​មក​ខេត្តសៀមរាប​និង​ពី​សៀមរាប​ទៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដូចខាងក្រោម​ត្រ​វ​បាន​មមាញឹក​ដឺ​ក​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដោយ​មិន​គិតថ្លៃ​។​ក្មុង​នោះដែរ​សាលាខេត្ត​សៀមរាប​បានបង្ហាញ​ទិន្ន័យ​របស់ខ្លួន​ក្នុង​ដឹក​ជ​ញ្ញូ​ន​ទាង​នោះ​ដូច្នេះ​ថាៈ

​សម្រាប់​ថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩១- ភ្នំពេញ ទៅ សៀមរាប អ្នកជិះ​ចំនួន ៥៧៥ នាក់​២- សៀមរាប ទៅ ភ្នំពេញ អ្នកជិះ​ចំនួន ៧៧ នាក់ (​ប្រើ​រថយន្ត​ចំនួន ១៥​គ្រឿង​)សម្រាប់​ថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩១- ភ្នំពេញ ទៅ សៀមរាប អ្នកជិះ​ចំនួន ១២៧៨ នាក់​។២- សៀមរាប ទៅ ភ្នំពេញ អ្នកជិះ​ចំនួន ៩៥ នាក់ (​ប្រើ​រថយន្ត​ចំនួន ៣០​គ្រឿង​)

សម្រាប់​ថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩១- ភ្នំពេញ ទៅ សៀមរាប អ្នកជិះ​ចំនួន ៨៧៨ នាក់ ២- សៀមរាប ទៅ ភ្នំពេញ អ្នកជិះ​ចំនួន ១១២ នាក់​(​ប្រើ​រថយន្ត​ចំនួន ២៣​គ្រឿង​)សម្រាប់​ថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩១- ភ្នំពេញ ទៅ សៀមរាប អ្នកជិះ​ចំនួន ៦៨៧ នាក់។

២- សៀមរាប ទៅ ភ្នំពេញ អ្នកជិះ​ចំនួន ២៥៤ នាក់​(​ប្រើ​រថយន្ត​ចំនួន ១៨​គ្រឿង​)សម្រាប់​ថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩១- ភ្នំពេញ ទៅ សៀមរាប អ្នកជិះ​ចំនួន ២៨៤ នាក់ ២- សៀមរាប ទៅ ភ្នំពេញ មាន​អ្នកជិះ​ចំនួន ០០​នាក់ (​សម្រាក​នៅ​ខេត្ត​)(​ប្រើ​រថយន្ត​ចំនួន ១៥​គ្រឿង​)៕S/​Ha