ធនាគារជាតិ​បដិសេធ​លើ​ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​របស់​ក្រុមហ៊ុន GCG Co., ASIA LTD​

919
ចែករម្លែក

ធនាគារជាតិ​បដិសេធ​លើ​ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​របស់​ក្រុមហ៊ុន GCG Co., ASIA LTD​។

សូម​អាន​ខ្លឹមសារ​ខាងក្រោម​នេះ​៖​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម