​ទិ​ដ្ធិ​ភាព​នៅ​ក្រុង​តាខ្មៅ​ពិធីបុណ្យ​ទន្លេរ​ថ្ងៃទី​១១​ខែ​មិនា​ឆ្នាំ​២០១៨​

1905
ចែករម្លែក

ផ្សាយ​ផ្ទាល់​៖ ​ទិ​ដ្ធិ​ភាព​នៅ​ក្រុង​តាខ្មៅ​ពិធីបុណ្យ​ទន្លេរ​ថ្ងៃទី​១១​ខែ​មិនា​ឆ្នាំ​២០១៨​ពិតជា​សប្បាយ​ណាស់​

ផ្សាយផ្ទាល់៖ទិដ្ធិភាពនៅក្រុងតាខ្មៅពិធីបុណ្យទន្លេរថ្ងៃទី១១ខែមិនាឆ្នាំ២០១៨ពិតជាសប្បាយណាស់

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Sunday, March 11, 2018