បូកគោ/ភ្នំពេញ​៖​ពី​យប់មិញ​ម៉ោង​៩​ថ្ងៃទី​៤​ខែមករា​ឆ្នាំ​២០២០​ដល់ពេល​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៥​មករា​នេះ​រកឃើញ១៩​នាក់បន្ថែមកើនឡើង៤៨​នាក់ស្លាប់២៥​នាក់។ជនរងគ្រោះបានរកឃើញបន្តទៀតចំនួនសរុប:៥៩នាក់ស្រី២២នាក់ស្លាប់៣៦នាក់ស្រី១៣នាក់ត្រឹមម៉ោង១១.១៧នាទី៕S/