ភ្លៀង​ខ្លាំង​ទាំង​ព្រលឹម​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

1169
ចែករម្លែក

ភ្លៀង​ខ្លាំង​ទាំង​ព្រលឹម​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

ភ្លៀងខ្លាំងទាំងព្រលឹមនៅរាជធានីភ្នំពេញ

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Thursday, March 22, 2018

អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខ