ដ្រូនបានសាបព្រួសគ្រាប់ពូជស្រូវនៅតំបន់កាយពីងនៃទីប្រជុំជនស៊ុយគូ នៅខេត្តក្វាងទុកភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន កាលពីថ្ងៃទី២៦ កុម្ភៈ។ គម្រោងវាលស្រែសាកល្បង ដែលជាកិច្ចសហការរវាក្រុមហ៊ុនផលិតដ្រូនចិន DJI និង សហករណ៍កសិកម្មក្នុងស្រុក បានចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិការសាបព្រួសគ្រាប់ពូជស្រូវកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានដ្រូនជួយ៕ ដោយ៖ កញ្ញាដាលីស