តាម​ប្រភពព័ត៌មាន​ពី​កិច្ចប្រជុំ​វីដេអូ​ស្តីពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​នៃ​ខេត្ត​យូ​ន​ណាន​ដែល​រៀបចំ​នៅពេល​ថ្មីៗ​នេះ​បានឱ្យដឹងថា​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៩ ខេត្ត​យូ​ន​ណាន​បាន​កាត់ បន្ថយ​ជនក្រីក្រ​១.៣៦៨​លាន​នាក់ ។ អត្រា​ភាពក្រីក្រ​នៃ​ខេត្ត​យូ​ន​ណាន​បាន​ធ្លាក់ចុះ​ដល់​១,៣២% ។ ភូមិ​ក្រីក្រ​ចំនួន ៣.០០៥​នៃ​ខេត្ត​យូ​ន​ណាន​បានសម្រេច​ដោយ​ជោគជ័យ​នូវ​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​។​

​តាម​ការណែនាំ​បានឱ្យដឹង​ថា​ក្នុងចំណោម​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ដែល​ចុះបញ្ជី​នៅ​ខេត្ត​យូ​ន​ណាន​អត្រា​នៃ​គ្រួសារ​ដែល​ទទួល​ចំណូល​ជា​មធ្យម​សម្រាប់​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​ជាង​៥.០០០ យាន់​(​រួមមាន​៥.០០០ យាន់​) បាន​កើនឡើង​ពី​៥% នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥ ដល់​ទៅ ៩០,៦% នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩ ។​

ទន្ទឹមនឹង​នេះដែរ​បញ្ហា​ដែល​កើតមាន​ភាពក្រីក្រ​ក្នុង​តំបន់​បាន​ត្រូវ​ដោះស្រាយ​ដោយមាន​ប្រសិទ្ធភាព​។​ចំណូល​ជា​មធ្យម​សម្រាប់​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​របស់​កសិករ​ក្នុង​តំបន់​ក្រីក្រ​នៃ​ខេត្ត​យូ​ន​ណាន​បាន​កើនឡើង​ពី ២.៧៤៤,៤៣​យាន់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៥ ដល់​ទៅ​៩.២៤៩,៤៩​យាន់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៩ ។​អត្រា​ភាពក្រីក្រ​នៃ​មណ្ឌល​ស្វយ័ត​ជនជាតិភាគតិច​ចំនួន​៨ និង​ស្រុក​ស្វយ័ត​ជនជាតិភាគតិច​ចំនួន​២៩ បាន​ធ្លាក់ចុះ​ពី ១០,៥៨% និង​១២,១៧% នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥ ដល់​ទៅ ០,៨៦% និង​០,៥៣% នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩ ។​គិត​មកដល់​ចុងឆ្នាំ​២០១៩​ចំនួន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ដែល​ចុះបញ្ជី​នៅ​ខេត្ត​យូ​ន​ណាន​បាន​ត្រូវ​កាត់បន្ថយ​៩៥% ។​ចំនួន​ភូមិ​ក្រីក្រ​និង​ស្រុក​ក្រីក្រ​បាន​ធ្លាក់ចុះ​៩៥% និង​៩២% រៀងខ្លួន​ ៕ ដោយ​ភូ ឆាវ​