គោលដៅត្រួតពិនិត្យនៅលើមហាវិថីព្រះមុនីវង្សម្ដុំសាលាច្បាប់នាព្រឹកថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ។ ( រូបថត គន្ធា )

962
ចែករម្លែក

អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខ