តើត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះសម្រាប់ការ​ប្រឡង​យកបណ្ណបើកបរ?

199
ចែករម្លែក

ដោយៈសុផល

          ភ្នំពេញ៖ ងាយៗដោយគ្រាន់តែទាយយកកម្មវិធីយល់ដឹងពីទ្រឹស្តី​នៃការ​បើក​បរ ( Cambodia Driving Rules) របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកញ្ជូន គឺអាចជួយ​បាន។

សម្រាប់បងប្អនដែលមានបំណងចង់ប្រឡងយកបណ្ណបើកបរអាចធ្វើការដោន​ឡូត​កម្មមវិធី Cambodia Driving Rules ដើម្បីរៀនពីទ្រឹស្តីនៃការបើកបរ ធ្វើតេស្ត​សាក​ល្បង និងអាចដាក់ពាក្យប្រឡងបាន

 ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ៖

– App Store (iOS): http://dr.mpwt.gov.kh/ios

Play Store (Android): http://dr.mpwt.gov.kh/android

ឯកសារសម្រាប់ការប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ

*១. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

*២. លិខិតបញ្ជាក់កាយសម្បទា(អាចធ្វើនៅទីតាំងផ្ទាល់)

*៣. រូបថត ៤x៦ ផ្ទៃពណ៌ស ៣សន្លឹក(ថតនៅទីតាំងផ្ទាល់)

(*៤. និងលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាពីសាលាង្រៀនបើកបរ ក្នុងករណីប្រឡងបណ្ណប្រភេទ គ ឃ និង ង។)

តើត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះ សម្រាប់ការប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ???

តើត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះ សម្រាប់ការប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ???—ងាយៗ ដោយគ្រាន់តែទាយយក កម្មវិធីយល់ដឹងពីទ្រឹស្តីនៃការបើកបរ ( Cambodia Driving Rules) របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកញ្ជូន គឺអាចជួយបាន!!!សម្រាប់បងប្អនដែលមានបំណងចង់ប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ អាចធ្វើការដោនឡូតកម្មវិធី Cambodia Driving Rules ដើម្បីរៀនពីទ្រឹស្តីនៃការបើកបរ ធ្វើតេស្តសាកល្បង និងអាចដាក់ពាក្យប្រឡងបាន::: ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ៖- App Store (iOS): http://dr.mpwt.gov.kh/ios- Play Store (Android): http://dr.mpwt.gov.kh/android—-ឯកសារសម្រាប់ការប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ*១. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ*២. លិខិតបញ្ជាក់កាយសម្បទា(អាចធ្វើនៅទីតាំងផ្ទាល់)*៣. រូបថត ៤x៦ ផ្ទៃពណ៌ស ៣សន្លឹក(ថតនៅទីតាំងផ្ទាល់) (*៤. និងលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាពីសាលាង្រៀនបើកបរ ក្នុងករណីប្រឡងបណ្ណប្រភេទ គ ឃ និង ង។)

Posted by ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន Ministry of Public Works and Transport – MPWT on Monday, May 4, 2020

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម