អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទាំង៣១រូបចាប់ពីឆ្នាំ ១៩០៨រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន

401
ចែករម្លែក

ដោយ:គ្រញូង/បាត់ដំបង ៖ នាមឥស្សរជនដែលធ្លាប់ធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តបាត់ដំបងទាំង៣១រូបបន្ទាប់ពី លោកម្ចាស់ កថា ថន ឈុំ ត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញចាប់ពីឆ្នាំ១៩០៨រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានដូចខាងក្រោម:

១ លោកឧកញ៉ាសេនាអធិបតី អែម អារុណ (ធ្វើចៅហ្វាខេត្ត១៤ឆ្នាំ) ពី១៩០៨ដល់១៩២២

២ លោកជា (ធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្ត៥ឆ្នាំ) ពី១៩២២ដល់១៩២៧។

៣ លោក ទួន (ធ្វើចៅហ្វាយខេត្ត៧ឆ្នាំ)ពី១៩២៧ដល់១៩៣៤។

៤លោកចុង ងួន(ធ្វើចៅហ្វាយខេត្ត៥ឆ្នាំ)ពី១៩៣៤ដល់១៩៣៩។

៥លោកមាស ណាល់(ធ្វើចៅហ្វាយខេត្ត២ឆ្នាំ)ពីឆ្នាំ១៩៣៩ដល់១៩៤១។
ពីឆ្នាំ១៩៤១ដល់១៩៤៦ខេត្តបាត់ដំបងត្រូវ
បានសៀមគ្រប់គ្រង។

៦ លោកសេនាប្រមុខ លន់ នល់ (ធ្វើចៅហ្វាយខេត្ត១ឆ្នាំ) ពី១៩៤៦ដល់១៩៤៧។

៧ លោកស៊ិន ឈយ(ធ្វើចៅហ្វាយខេត្តក១ឆ្នាំ)ពី១៩៤៧ដល់១៩៤៨។

៨លោកសេនាប្រមកុខលន់ នល់(ធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តលើកទី២បាន១ឆ្នាំ)ពី១៩៤៨ដល់
១៩៤៩។

៩ លោកទេព ផន (ធ្វើចៅហ្វាយខេត្ត២ឆ្នាំ)ពី១៩៤៩ដល់១៩៥១។

១០ លោកផួ ព្រឿង (ធ្វចៅហ្វាយខេត្ត៣ឆ្នាំ) ពី១៩៥១ដល់១៩៥៤។

១១ លោកចាយ ធុល (ធ្វើចៅហ្វាយខេត្ត២ឆ្នាំ)ពី១៩៥៤ដល់១៩៥៦។

១២ លោក ទេព ផន (ធ្វើចៅហ្វាយខេត្តជាលើកទិ២បាន៣ឆ្នាំ) ពី១០៥៦ដល់១៩៥៩។

១៣ លោក ទេព ងួន (ធ្វើចៅហ្វាយខេត្ត៧ឆ្នាំ) ពី១៩៥៩ដល់១៩៦៦។

១៤ លោក យ៉ែម មុនីរ័ត្ន ធ្វើចៅហ្វាយខេត្ត១ឆ្នាំពី១៩៦៦ដល់១៩
៦៧។

១៥ លោក អ៊ិន តាំ ធ្វើចៅហ្វាយខេត្ត១ឆ្នាំពី១៩៦៧ដល់១៩៦៨។

១៦លោកទឹម ងួនធ្វើចៅហ្វាយខេត្តបាន៦ខែពីខែមេសាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៦៨។

១៧ លោកសេក សំអៀត ធ្វើចៅហ្វាយខេត្តបាន៦ឆ្នាំពី១៩៦៨ ដល់១៩៧៤។

១៨ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ សារ ហោ ធ្វើចៅហ្វាយខេត្តបាន៣ខែពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ
១៩៧៤។

១៩ លោក សេក សំអៀត ធ្វើចៅហ្វាយខេត្តជាលើកទី២ បាន៣ខែ ពីខែមករាដល់ខែមេសា១៩៧៥។

២០ លោក រស់ ញឹម ហៅតាកៅ ធ្វើចៅហ្វាយខេត្តបាន៣ឆ្នាំពី១៩៧៥ដល់១៩៧៨។

២១ លោកឈិត ជឿនហៅតាម៉ុកហៅតា១៥ធ្វើចៅហ្វាយខេត្តបាន១ឆ្នាំពី​១៩៧៨​ដល់១៩៧៩។

២២ លោក កែវ ធី ធ្វើចៅហ្វាយខេត្តបាន១ឆ្នាំពី១៩៧៩ដល់១៩៨០។

២៣ លោក ឡាយ សាម៉ុន ធ្វើចៅហ្វាយខេត្តបាន២ឆ្នាំពី១៩៨០ដល់១៩៨២។

២៤ លោក ស៊ុ សាត ធ្វើចៅហ្វាយខេត្តបាន២ឆ្នាំពីឆ្នាំ១៩៨២ដល់១៩៨៤។

២៥ លោក កែ គឹមយ៉ាន ធ្វើចភហ្វាយខេត្តបាន២ឆ្នាំពី១៩ឥ៨៤ដល់១៩៨៦។

២៦ លោក សុខ សារ៉ាន់ អ្វើវៅហ្វាយខេត្តបាន៤ ពីឆ្នាំ១៩៨៧ ដល់១៩៩១

២៧ លោក អ៊ុង សាមី ធ្វើចៅហ្វាយខេត្តបាន៨ឆ្នាំពី១៩ផ៩១ដល់១៩៩៩។

២៨ លោក នៅ សំ ធ្វើអភិបាលខេត្តបាន២ឆ្នាំពី១៩៩៩ដល់២០០១។

២៩ លោក ប្រាជ្ញ ចន្ទ ធ្ចើអភិបាលខេត្ត១៣ឆ្នាំពី២០០១ដល់២០១៤។

៣ លោក ច័ន្ឋ សុផល ធ្វើអភិបាលខេត្តបាន៣ឆ្នាំពី២០១៤ដល់២០១៧

៣១លោកងួន រតនៈ ធ្វើអភិបាលខេត្តពី២០១៧ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ម៕/b