សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាអញ្ជើញ​​ចូ​ល​រួម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង​ លើក​ទី​៣ តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​

296
ចែករម្លែក
សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាអញ្ជើញ​​ចូ​ល​រួម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង​ លើក​ទី​៣ តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​(រូបថតវីរៈមុនី)
សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាអញ្ជើញ​​ចូ​ល​រួម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង​ លើក​ទី​៣ តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​(រូបថតវីរៈមុនី)
សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាអញ្ជើញ​​ចូ​ល​រួម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង​ លើក​ទី​៣ តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​(រូបថតវីរៈមុនី)
សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាអញ្ជើញ​​ចូ​ល​រួម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង​ លើក​ទី​៣ តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​(រូបថតវីរៈមុនី)
សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាអញ្ជើញ​​ចូ​ល​រួម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង​ លើក​ទី​៣ តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​(រូបថតវីរៈមុនី)
សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាអញ្ជើញ​​ចូ​ល​រួម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង​ លើក​ទី​៣ តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​(រូបថតវីរៈមុនី)
សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាអញ្ជើញ​​ចូ​ល​រួម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង​ លើក​ទី​៣ តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​(រូបថតវីរៈមុនី)
សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាអញ្ជើញ​​ចូ​ល​រួម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង​ លើក​ទី​៣ តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​(រូបថតវីរៈមុនី)

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម