រូបភាព​មួយចំនួន​មុន​ថ្ងៃ​សែន​ក្បាលទឹក​និង បិណ្ឌ​មួយ​មកដល់​

385
ចែករម្លែក
រូបភាព​មួយចំនួន​មុន​ថ្ងៃ​សែន​ក្បាលទឹក​និង បិណ្ឌ​មួយ​មកដល់​

ដោយៈ​គ​ន្ធា​/​ភ្នំពេញៈ​ចាប់តាំងពី​ព្រឹក​ព្រលឹម​ថ្ងៃទី​១​ខែកញ្ញា​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលជាសែស្រឡាយចិននៅ​រាជធានី​បាននាំគ្នា​ដើរ​ទិញ​ត្រី​សាច់​និង​ផ្លែឈើ​ដើម្បី​រៀបចំ​សែន​ក្បាលទឹក​នា​ថ្ងៃទី​២​ខែកញ្ញា​ស្អែក​នេះ​។ ទន្ទឹមនឹងនេះ​នៅ​ថ្ងៃទី​៣​ខែកញ្ញា​ក៏​ជា​ថ្ងៃ​វេន​បិណ្ឌ​ទីមួយ​នៃ​ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ផងដែរ​។​
​គ្រប់​ផ្សារ​ណែនណាន់តាន់តាប់​ទៅដោយ​មនុស្ស​។​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​រអ៊ូ​ថា ត្រី សាច់ និង ផ្លែឈើ​ឡើងថ្លៃ​។ទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញ ( រូបថត គ​ន្ធា )​

គ្រប់​ផ្សារ​ណែនណាន់តាន់តាប់​ទៅដោយ​មនុស្ស​។​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​រអ៊ូ​ថា ត្រី សាច់ និង ផ្លែឈើ​ឡើងថ្លៃ​។ទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញ ( រូបថត គ​ន្ធា )​
គ្រប់​ផ្សារ​ណែនណាន់តាន់តាប់​ទៅដោយ​មនុស្ស​។​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​រអ៊ូ​ថា ត្រី សាច់ និង ផ្លែឈើ​ឡើងថ្លៃ​។ទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញ ( រូបថត គ​ន្ធា )​
គ្រប់​ផ្សារ​ណែនណាន់តាន់តាប់​ទៅដោយ​មនុស្ស​។​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​រអ៊ូ​ថា ត្រី សាច់ និង ផ្លែឈើ​ឡើងថ្លៃ​។ទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញ ( រូបថត គ​ន្ធា )​
គ្រប់​ផ្សារ​ណែនណាន់តាន់តាប់​ទៅដោយ​មនុស្ស​។​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​រអ៊ូ​ថា ត្រី សាច់ និង ផ្លែឈើ​ឡើងថ្លៃ​។ទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញ ( រូបថត គ​ន្ធា )​
គ្រប់​ផ្សារ​ណែនណាន់តាន់តាប់​ទៅដោយ​មនុស្ស​។​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​រអ៊ូ​ថា ត្រី សាច់ និង ផ្លែឈើ​ឡើងថ្លៃ​។ទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញ ( រូបថត គ​ន្ធា )​
គ្រប់​ផ្សារ​ណែនណាន់តាន់តាប់​ទៅដោយ​មនុស្ស​។​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​រអ៊ូ​ថា ត្រី សាច់ និង ផ្លែឈើ​ឡើងថ្លៃ​។ទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញ ( រូបថត គ​ន្ធា )​
គ្រប់​ផ្សារ​ណែនណាន់តាន់តាប់​ទៅដោយ​មនុស្ស​។​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​រអ៊ូ​ថា ត្រី សាច់ និង ផ្លែឈើ​ឡើងថ្លៃ​។ទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញ ( រូបថត គ​ន្ធា )​
គ្រប់​ផ្សារ​ណែនណាន់តាន់តាប់​ទៅដោយ​មនុស្ស​។​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​រអ៊ូ​ថា ត្រី សាច់ និង ផ្លែឈើ​ឡើងថ្លៃ​។ទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញ ( រូបថត គ​ន្ធា )​
គ្រប់​ផ្សារ​ណែនណាន់តាន់តាប់​ទៅដោយ​មនុស្ស​។​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​រអ៊ូ​ថា ត្រី សាច់ និង ផ្លែឈើ​ឡើងថ្លៃ​។ទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញ ( រូបថត គ​ន្ធា )​
គ្រប់​ផ្សារ​ណែនណាន់តាន់តាប់​ទៅដោយ​មនុស្ស​។​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​រអ៊ូ​ថា ត្រី សាច់ និង ផ្លែឈើ​ឡើងថ្លៃ​។ទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញ ( រូបថត គ​ន្ធា )​
គ្រប់​ផ្សារ​ណែនណាន់តាន់តាប់​ទៅដោយ​មនុស្ស​។​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​រអ៊ូ​ថា ត្រី សាច់ និង ផ្លែឈើ​ឡើងថ្លៃ​។ទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញ ( រូបថត គ​ន្ធា )​
គ្រប់​ផ្សារ​ណែនណាន់តាន់តាប់​ទៅដោយ​មនុស្ស​។​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​រអ៊ូ​ថា ត្រី សាច់ និង ផ្លែឈើ​ឡើងថ្លៃ​។ទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញ ( រូបថត គ​ន្ធា )​
គ្រប់​ផ្សារ​ណែនណាន់តាន់តាប់​ទៅដោយ​មនុស្ស​។​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​រអ៊ូ​ថា ត្រី សាច់ និង ផ្លែឈើ​ឡើងថ្លៃ​។ទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញ ( រូបថត គ​ន្ធា )​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម