សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការជាតិ​សន្តិសុខលម្ហសមុទ្រស្តីពីការ​ផ្លា​ស់​ប្តូរទីតាំងបញ្ជា​ការជួរមុខ​គណៈ​កម្មា​ធិការជាតិសន្តិសុខ​លម្ហ​សមុ​ទ្រ

367