សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​បញ្ជាក់​ពីរ​ចំណុច​ចុងក្រោយ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ព្រឹកមិញ

សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​បញ្ជាក់​ពីរ​ចំណុច​ចុងក្រោយ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​

សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​បញ្ជាក់​ពីរ​ចំណុច​ចុងក្រោយ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ព្រឹកមិញ

Posted by រស្មី TV on Friday, October 9, 2020

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular