ជំនន់ទឹកភ្លៀង៩ថ្ងៃបានប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង១ម៉ឺននាក់និងប៉ះពាល់ស្រូវជាង១ម៉ឺនហិកតានិងផលដំណាំផ្សេងៗជាង១ម៉ឺន៣ពាន់ហិកតា

ជំនន់ទឹកភ្លៀង៩ថ្ងៃបានប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង១ម៉ឺននាក់និងប៉ះពាល់ស្រូវជាង១ម៉ឺនហិកតា

ជំនន់ទឹកភ្លៀង៩ថ្ងៃបានប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង១ម៉ឺននាក់និងប៉ះពាល់ស្រូវជាង១ម៉ឺនហិកតានិងផលដំណាំផ្សេងៗជាង១ម៉ឺន៣ពាន់ហិកតា

Posted by រស្មី TV on Saturday, October 10, 2020

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular