ប្រមុខការទូតកម្ពុជា៖ ជំនួយក៏ ដូចជាកម្ចីឥណទាន សម្បទាន របស់ចិនមកកម្ពុជាបានរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ប្រមុខការទូតកម្ពុជា

ប្រមុខការទូតកម្ពុជា៖ ជំនួយក៏ដូចជាកម្ចីឥណទាន សម្បទានរបស់ចិនមកកម្ពុជាបានរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

Posted by រស្មី TV on Monday, October 12, 2020

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular