ក្រសួងអប់រំជូនដំណឹងពីការកែតម្រូវកាល បរិបច្ឆេទដំណើរ ការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

ដោយ៖ដេប៉ូ/ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បាន សម្រេចកែតម្រូវ អំពីកាលបរិច្ឆេទនៃដំណើរ ការជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍ ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ មិនបង់ថ្លៃសិក្សា ១០០ភាគរយនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សម្រាប់ឆ្នំាសិក្សា ២០២០-២០២១ ។

         ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីថ្មីៗមកនេះបានបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងអប់រំតែងរៀបចំការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហាររូបករណ៍ឱ្យចូលរៀនទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមានចែងក្នុងកូនសៀវភៅកម្រងព័ត៌មានអាហារូបករណ៍និងកម្មវិធីការងាររបស់នាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា។ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដោយសារស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ខាងមុខនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមធ្វើការកែតម្រូវកាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖(សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម)

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular