សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ជួប​និង​ផ្តល់​រង្វាន់​ពលរដ្ឋ​រង​គ្រោះ​ដែល​សរសេរ​សំបុត្រ​ដាក់​ក្នុង​កញ្ចប់​បាយ​អរគុណ​ផ្ញើជូន​កងទ័ព​

សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ជួប​និង​ផ្តល់​រង្វាន់​ពលរដ្ឋ​រង​គ្រោះ​

សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ជួប​និង​ផ្តល់​រង្វាន់​ពលរដ្ឋ​រង​គ្រោះ​ដែល​សរសេរ​សំបុត្រ​ដាក់​ក្នុង​កញ្ចប់​បាយ​អរគុណ​ផ្ញើជូន​កងទ័ព​

Posted by រស្មី TV on Tuesday, October 20, 2020

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular