ផ្ទៃមេឃ​អាប់អួ​រហូតដល់​ល្ងាច​តែ​មិនមាន​ភ្លៀង​ទេ​

215