កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៧: កម្ពុជាជម្រះមន្ទិលសង្ស័យ រឿងចោទថាអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេស

519