ប្រែ​សម្រួលៈ ជា​សីហៈ/ភ្នំពេញៈ បំណុល​សកល​នឹង​ឡើងដល់​កំណត់ត្រា ២៧៧ ទ្រី​លាន​ដុល្លារ នៅ​ដំណាច់ឆ្នាំ​ដោយសារតែ​កូ​វីដ ១៩​។​

​វិទ្យាស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​បាន​អះអាង ថា បំណុល​ជាស​កល​ត្រូវបាន​គេ​រំពឹងថា​នឹង​កើន ឡើងដល់ ២៧៧ លាន​លាន​ដុល្លារ​នៅ​ដំណាច់​ឆ្នាំនេះ ខណៈដែល​គិត​ត្រឹម ខែកញ្ញា​បំណុល ដែល​កត់ត្រា​គឺមាន ទំហំ​២៧២ ទ្រី​លាន​ដុល្លារ​ទៅហើយ ។​

​បំណុល​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សរុប​កើនឡើង ដល់ ៨០ ទ្រី​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២០ ពោលគឺ​កើនឡើង​ពី ៧១ ពាន់​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយឡែក​អឺរ៉ុប​វិញ គឺ​៥៣ ទ្រី​លាន​ដុល្លារ កើនឡើង​ប្រមាណ​ជា ១,៥ ទ្រី​លាន​ដុល្លារ ៕​PC