ដោយ​៖ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញ​៖ នៅ​ថ្ងៃទី​៣០​ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង កីឡា​បានចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​មួយ ស្ដីពី ការពន្យារពេល​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ថ្នាក់បណ្ឌិត​អប់រំ ជំនាញ​គ្រប់គ្រង​អប់រំ ជំនា​ន់ទី​១ ដែល​គ្រោង​រៀបចំ​នៅ​ថ្ងៃទី​០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០ ។ ក្រសួង​និង​ជូនដំណឹង​ថ្ងៃ​ប្រឡង​ថ្មី​នៅពេល​ក្រោយ​៕

(​សូម​មើល​សេចក្តីប្រកាស​របស់​ក្រសួង​ខាងក្រោម​)