សងខាង​ , គាង​ , ​ក្រអាញ​ , ​កំភរ​ , ​ប្រទង់​

ដោយៈ​ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​ សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត

សងខាង​
​នាមសព្ទ​
( ស​. ស្ច​ង​ខាង អ​. ថ​. សងខាង់ ) ពីរ​ខាង​
​ភ្នែក​ទាំងសងខាង​, សងខាង​ផ្លូវ​, សុខចិត្ត​ទាំងសងខាង ។​

គាង​
​នាមសព្ទ​
​ចំហៀង​ក្បាល​ទាំងពីរ​ខាង​; សក់​ដែល​នៅ​សងខាង​ក្បាល​
​កាត់សក់​ទុក​គាង ។​
គុណសព្ទ​
​ដែល​កន្ធែក​លើ​ជាង​ក្រោម​
​ស្មាគាង​។​

​ក្រអាញ​
​គុណសព្ទ​
​ដែល​ធំ​សងខាង​ជាង​ទៅលើ​
​រាងក្រអាញ ( ម​. ព​. កន្តាញ ) ។​

​កំភរ​
​នាមសព្ទ​
​ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ រាង​វែង​កន្ទុយ​មាន​ធ្លក​ក្រហម​, ខ្លួន​មាន​ខ្មៅ ១ ដុំ​សងខាង​
​ត្រី​កំភរ ។​
​គុណសព្ទ​
​ដែល​ចូលចិត្ត​តែ​ខាង​ភរ​កុហក ឬ ធ្លាប់តែ​ភរ​កុហក​, ដែល​មិន​ពិត​
​មនុស្ស​កំភរ​; ពាក្យ​កំភរ ( ព​. ទ្រ​. ) ។​
​នាមសព្ទ​
​ដែល​ចូលចិត្ត​តែ​ខាង​ភរ​កុហក ឬ ធ្លាប់តែ​ភរ​កុហក​, ដែល​មិន​ពិត​
​មនុស្ស​កំភរ​; ពាក្យ​កំភរ ( ព​. ទ្រ​. ) ។​

​ប្រទង់​
​កិរិយាសព្ទ​
​សន្ធឹង​ទាញ​ទាំងសងខាង ។ ប្រទង់ប្រទាញ ឬ ប្រទាញប្រទង់ ទង់ទាញ​ទៅវិញទៅមក​រឿយៗ ( ម​. ព​. ទង់ កិ​. ផង ) ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular