រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​២៧​មករា​បាន​រាយការណ៍ ថា​មនុស្ស​ម្នាក់​ស្លាប់​ដោយ​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩ និង​ឆ្លង​វីរុស​កូរ៉ូណា​ថ្មី​ចំនួន​៨១៩​នាក់ ក្នុងនេះ​៨០៨​នាក់​ឆ្លង​នៅក្នុង​ស្រុក​​និង​មាន​តែ​១១​នាក់​ទេ​ដែល​នាំចូល​មកពី​ក្រៅប្រទេស​។​

រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​២៧​មករា​បាន​រាយការណ៍ ថា​មនុស្ស​ម្នាក់​ស្លាប់​ដោយ​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩ និង​ឆ្លង​វីរុស​កូរ៉ូណា​ថ្មី​ចំនួន​៨១៩​នាក់ ក្នុងនេះ​៨០៨​នាក់​ឆ្លង​នៅក្នុង​ស្រុក​​និង​មាន​តែ​១១​នាក់​ទេ​ដែល​នាំចូល​មកពី​ក្រៅប្រទេស​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular