ទីក្រុង​ហូជីមិញ​និង​តំបន់​ចំនួន​២០ ផ្សេងទៀត ដែល​មាន​អត្រា​កូន​ទាប គ្រោង​នឹង​ផ្តល់​រង្វាន់​ដល់​ស្ត្រី​ដែល​មាន​កូន​ពីរ​នាក់ មុន​ពេល​ពួកគេ​មាន​អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ​។​​ការសម្រេចចិត្ត​មួយ​ដែល​ចេញ​កាលពី​ខែ​មេសា​ដោយ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ង្វៀន សួន​ហ្វ៊ុក លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ប្រជាជន​រៀបការ​មុន​ពេល​ពួកគេ​មាន​អាយុ ៣០ ឆ្នាំ​និង​បង្កើត​កូន​ឱ្យ​បាន​ឆាប់​។​​ស្ត្រី​គួរ​មាន​កូន​ទី​ពីរ​មុន​អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ​។

ទីក្រុង​ហូជីមិញ​និង​តំបន់​ចំនួន​២០ ផ្សេងទៀត ដែល​មាន​អត្រា​កូន​ទាប គ្រោង​នឹង​ផ្តល់​រង្វាន់​ដល់​ស្ត្រី​ដែល​មាន​កូន​ពីរ​នាក់ មុន​ពេល​ពួកគេ​មាន​អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ​។​​ការសម្រេចចិត្ត​មួយ​ដែល​ចេញ​កាលពី​ខែ​មេសា​ដោយ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ង្វៀន សួន​ហ្វ៊ុក លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ប្រជាជន​រៀបការ​មុន​ពេល​ពួកគេ​មាន​អាយុ ៣០ ឆ្នាំ​និង​បង្កើត​កូន​ឱ្យ​បាន​ឆាប់​។​​ស្ត្រី​គួរ​មាន​កូន​ទី​ពីរ​មុន​អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular