ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ចង់ឱ្យមាន​ការហោះហើរ​ត្រង់​ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា ដើម្បី​ជា​ផលប្រយោជន៍​សម្រាប់​ប្រជាជន​នៃ​ប្រទេស​ទាំងពីរ​។​ជាពិសេស​សម្រាប់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដែល​ស្វែងរក​ការ​ព្យា​ល​បាល​ជំងឺ​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ឥណ្ឌា​។

ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ចង់ឱ្យមាន​ការហោះហើរ​ត្រង់​ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ដើម្បី​ជា​ផលប្រយោជន៍​សម្រាប់​ប្រជាជន​នៃ​ប្រទេស​ទាំងពីរ​។​ជាពិសេស​សម្រាប់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដែល​ស្វែងរក​ការ​ព្យា​ល​បាល​ជំងឺ​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ឥណ្ឌា​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular