ជំនួយ​វ៉ាក់សាំង​ដំណាក់កាល​ដំបូង ដែល​កម្ពុជា​នឹង​ទទួលបាន មាន​ប្រភពៈ​យន្តការ COVAX ចំនួន​ប្រាំ​ពីរលាន​ដូ​ស​, ​ជំនួយ​របស់​ចិន​ចំនួន​មួយ​លាន​ដូ​ស (​ដឹក​មកដល់​ខែកុម្ភៈ​),​ជំនួយ​របស់​អូស្ត្រាលី​ចំនួន​បី​លាន​ដូ​ស​

ជំនួយ​វ៉ាក់សាំង​ដំណាក់កាល​ដំបូង ដែល​កម្ពុជា​នឹង​ទទួលបាន មាន​ប្រភពៈ​យន្តការ COVAX ចំនួន​ប្រាំ​ពីរលាន​ដូ​ស​,
​ជំនួយ​របស់​ចិន​ចំនួន​មួយ​លាន​ដូ​ស (​ដឹក​មកដល់​ខែកុម្ភៈ​),​ជំនួយ​របស់​អូស្ត្រាលី​ចំនួន​បី​លាន​ដូ​ស​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular