ភ្នំភ្លើង​សកម្ម​បំផុត​មួយ​ក្នុង​លោក គឺ ភ្នំ​មេ​រ៉ា​ពី នៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី បាន​ផ្ទុះ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ ដោយ​បាញ់​ផ្សែង​ដ៏​ខាប់​និង​ផេះ​ក៏​ក្តៅធ្លាក់​ចុះ​តាម​ចង្កេះភ្នំ​ចេញ​ពី​មាត់​របស់​វា​។​​ក្នុងពេល​ជាមួយគ្នា អាជ្ញាធរ​បាន​ប្រាប់​អ្នកស្រុក​អោយ​ឆ្ងាយ​យ៉ាងហោចណាស់​ក៏​៥​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​វា ដោយ​បាន​ព្រមាន​អំពី​ការហូរ​ភក់​ភ្នំភ្លើង​ដ៏​ក្តៅ​ដែល​អាច​កើតមាន​។​

ភ្នំភ្លើង​សកម្ម​បំផុត​មួយ​ក្នុង​លោក គឺ ភ្នំ​មេ​រ៉ា​ពី នៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី បាន​ផ្ទុះ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ ដោយ​បាញ់​ផ្សែង​ដ៏​ខាប់​និង​ផេះ​ក៏​ក្តៅធ្លាក់​ចុះ​តាម​ចង្កេះភ្នំ​ចេញ​ពី​មាត់​របស់​វា​។​​ក្នុងពេល​ជាមួយគ្នា អាជ្ញាធរ​បាន​ប្រាប់​អ្នកស្រុក​អោយ​ឆ្ងាយ​យ៉ាងហោចណាស់​ក៏​៥​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​វា ដោយ​បាន​ព្រមាន​អំពី​ការហូរ​ភក់​ភ្នំភ្លើង​ដ៏​ក្តៅ​ដែល​អាច​កើតមាន​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular