វីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីដែលឆ្លងលឿនជាងវីរុសមុន និងអាចទប់ទល់នឹងវ៉ាក់សាំងព្រមទាំងធ្វើអោយអង្គបដិបក្ខប្រាណចុះថយប្រសិទ្ធភាព បានរាលដាលយ៉ាងលឿនទៅកាន់ប្រទេសរាប់សិប នេះបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអះអាងកាលពីថ្ងៃពុធ។

វីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីដែលឆ្លងលឿនជាងវីរុសមុន និងអាចទប់ទល់នឹងវ៉ាក់សាំងព្រមទាំងធ្វើអោយអង្គបដិបក្ខប្រាណចុះថយប្រសិទ្ធភាព បានរាលដាលយ៉ាងលឿនទៅកាន់ប្រទេសរាប់សិប នេះបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអះអាងកាលពីថ្ងៃពុធ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular