តុលាការ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​បាន​កាត់ទោស​បុរស​ម្នាក់​ឱ្យ​ជាប់គុក ១.០៥០ ឆ្នាំ រួម​ជាមួយ​ការ​វាយ ២៤ រំពាត់​ពី​បទ​រំលោភ​កូនចុង​អាយុ ១២ ឆ្នាំ​ចំនួន ១០៥ ដង​ក្នុង​រយៈពេល​ពីរ​ឆ្នាំ គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ៥ ខែ​មករា​ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​មុន​។​

តុលាការ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​បាន​កាត់ទោស​បុរស​ម្នាក់​ឱ្យ​ជាប់គុក១.០៥០ឆ្នាំ រួម​ជាមួយ​ការ​វាយ ២៤ រំពាត់​ពី​បទ​រំលោភ​កូនចុងអាយុ ១២ ឆ្នាំ​ចំនួន ១០៥ ដង​ក្នុង​រយៈពេល​ពីរ​ឆ្នាំ គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ៥ ខែ​មករា​ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​មុន​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular