វៀតណាម​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ បាន​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ​ង​កូវី​ដ​១៩​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ច្រើន​បំផុត​មិន​ដែល​ធ្លាប់​មាន​ពីមុន​មក​នៅ​ពេល​អាជ្ញាធរ​បាន​រកឃើញ​ការឆ្លង​ជា​ចង្កោម​ចំនួន​៨២​នាក់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អ្នក​ផ្ទុ​កកូ​វីដ​១៩​ពីរ​នាក់​ដែល​ត្រូវបាន​រាយការណ៍​កាលពី​ពេលមុន​នេះ​។​

វៀតណាម​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ បាន​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ​ង​កូវី​ដ​១៩​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ច្រើន​បំផុត​មិន​ដែល​ធ្លាប់​មាន​ពីមុន​មក​នៅ​ពេល​អាជ្ញាធរ​បាន​រកឃើញ​ការឆ្លង​ជា​ចង្កោម​ចំនួន​៨២​នាក់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អ្នក​ផ្ទុ​កកូ​វីដ​១៩​ពីរ​នាក់​ដែល​ត្រូវបាន​រាយការណ៍​កាលពី​ពេលមុន​នេះ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular