គិតមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ មករា នេះ មានករណីវិជ្ជមាន ២នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយ ១០នាក់។កំពុងសម្រាកព្យាបាល ២៥ នាក់។ អ្នកឆ្លងសរុប ចំនួន៤៦៣ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន៤៣៨ នាក់៕

គិតមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ មករា នេះ មានករណីវិជ្ជមាន ២នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយ ១០នាក់។កំពុងសម្រាកព្យាបាល ២៥ នាក់។អ្នកឆ្លងសរុប ចំនួន៤៦៣ នាក់។ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន៤៣៨ នាក់៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular