គិតត្រឹមម៉ោង ១៦:00រសៀលនៃ ថ្ងៃទី២៨ខែមករាមានថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ការងារនិងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពសរុបចំនួន ១១០នាក់ (កើន ៧៣នាក់ធៀបថ្ងៃទី២៧) ដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន ១៦០.២ លានរៀល (៤០.៤លាន រៀល) បានចូលរួមចលនា បរិច្ចាកប្រាប់បៀវត្សនិង សាច់ប្រាក់ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ លើកទី២៕

គិតត្រឹមម៉ោង ១៦:00រសៀលនៃ ថ្ងៃទី២៨ខែមករាមានថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ការងារនិងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពសរុបចំនួន ១១០នាក់ (កើន ៧៣នាក់ធៀបថ្ងៃទី២៧) ដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន ១៦០.លានរៀល (៤០.៤លាន រៀល) បានចូលរួមចលនា បរិច្ចាកប្រាប់បៀវត្សនិងសាច់ប្រាក់ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ លើកទី២។៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular