កូវី​ដ​១៩​ធ្វើឱ្យ​ឆ្នាំ​២០២០​ក្លាយ​ជា​ឆ្នាំ​អាក្រក់​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាម៉េរិក​គិត​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ១៩៤៦។ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស​សេដ្ឋកិច្ច​ធំ​បំផុត​របស់​ពិភពលោក​មួយ​នេះ​បាន​ធ្លាក់ចុះ ៣,៥ ភាគរយ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២០

កូវី​ដ​១៩​ធ្វើឱ្យ​ឆ្នាំ​២០២០​ក្លាយ​ជា​ឆ្នាំ​អាក្រក់​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាម៉េរិក​គិត​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ១៩៤៦។ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស​សេដ្ឋកិច្ច​ធំ​បំផុត​របស់​ពិភពលោក​មួយ​នេះ​បាន​ធ្លាក់ចុះ ៣,៥ ភាគរយ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២០

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular