ការងារអន្តររួមមានក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិង ក្រុមមន្ត្រី បច្ចេកទេសនៃគម្រោងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងធនធានទឹក និង ការផ្លាស់ប្ដូរកសិកម្ម នៅ ប្រទេសកម្ពុជា (Wat4Cam) នៅថ្ងៃទី២៩ខែមករានេះបានចុះពិនិត្យ ទីតាំង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលខូចខាតដោយ ទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីវាយតម្លៃនិងធ្វើការជួសជុលស្ដារឡើងវិញ៕

ការងារអន្តររួមមាន ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិង ក្រុមមន្ត្រី បច្ចេកទេសនៃគម្រោងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងធនធានទឹក និង ការផ្លាស់ប្ដូរកសិកម្ម នៅ ប្រទេសកម្ពុជា (Wat4Cam) នៅថ្ងៃទី២៩ខែមករានេះបានចុះពិនិត្យ ទីតាំង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលខូចខាតដោយ ទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីវាយតម្លៃនិងធ្វើការជួសជុលស្ដារឡើងវិញ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular